არჩილ ჯორჯაძე – ქართული ეროვნების წარმოშობის და განვითარების ისტორიის მიმოხილვა

არჩილ ჯორჯაძე – ქართული ეროვნების წარმოშობის და განვითარების ისტორიის მიმოხილვა

ბურუსი - BURUSI

არჩილ ჯორჯაძე – Archil Jorjadze (1872-1913)

ქართული ეროვნების წარმოშობის და განვითარების ისტორიის მიმოხილვა

ეროვნების შეწავლა თუ გვინდა, უნდა მივაქციოთ ყურადრება იმ კონკრეტულ პირობებს, სადაც ისახება და ვითარდება იგი. ამ კონკრეტულ პირობად ჩათვლება სახელმწიფო. ჩვენთვის გარკვეული უნდა იყოს, რამდენად დაკავშირებულია ეროვნების წარმოშობის პროცესთან, ე.ი. რა კავშირი აქვს ეროვნებას სახელმწიფოსთან. ამიტომაც საჭიროა ცოტა ხნით შევჩერდეთ სახელმწიფოს ცნების განმარტებაზე.
სახელმწიფო ფართო და რთული ორგანიზაციაა. მის ფარგლებში ადამიანის სულიერ და მატერიალურ ნაყოფს განსაზღვრული ელფერი დაედო. რაც წინათ ოდნავ ისახებოდა, სახელმწიფომ მკვეთრი ხასიათი მისცა. რაც წინათ ჩანასახს წარმოადგენდა, სახელმწიფომ ვრცლად და რთულად განავითარა, შეიმუშავა სახელმწიფოებრივი კანომდებლობა, სახელმწიფო დაწესებულებანი, სახელმწიფოებრივი თვითშემეცნება.
საინტერესოა ახლა ამის გაგება, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდა ეროვნების წარმოშობას სახელმწიფოსთან და რა კავშირი აქვს ეროვნულ თვითშემეცნებას სახელმწიფოებრივ თვითშემეცნებასთან.
გუმპლოვიჩი, რომლის სოციოლოგიური ფილოსოფია დიდი ნათელს ჰფენს ჩვენს მიერ დაყენებულ პრობლემას, ამრიგად არკვევს საზოგადოების წარმოშობის პროცეს – იმ საზოგადოების წარმოშობის პროცეს, რომელშიც ჩაისახა და განვითარდა ეროვნების თვითშემეცნება.
სახელმწიფო არ აღმოცენებულა თანაუფლებიან საზოგადოების ნიადაგზე. სახელმწიფომ ამოჰყო თავი…

View original post 2,208 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: